Biên soạn tài liệu

posted Mar 15, 2017, 11:49 PM by Tung Nguyen Khanh
Vấn đề biên soạn tài liệu đào tạo là một vấn đề khó. Để có thể làm được điều này,c ần phải xây dựng theo các bước sau
1. Ra cơ chế về việc viết tài liệu (file đính kèm) và truyền thông cho những giảng viên nội bộ
2. Đề xuất dự án viết tài liệu
3. Hội thảo, phê duyệt và ban hành
ċ
Bien_soan_tai_lieu.rar
(14k)
Tung Nguyen Khanh,
Mar 15, 2017, 11:49 PM
Comments