Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp (tiếp)

posted Feb 21, 2017, 7:11 AM by Tung Nguyen Khanh   [ updated Feb 21, 2017, 7:18 AM ]
Quy chế đào tạo: nói rõ về quan điểm đào tạo, các nguyên tắc, ngân sách và định mức chi phí, quyền lợi và trách nhiệm của người làm đào tạo và người học. Cụ thể các thông tin trong bản quy chế đào tạo gồm:
- Quan điểm mục đích
- Đối tượng và phạm vi áp dụng
- Nguyên tắc đào tạo
- Ngân sách và chi phí
- Yêu cầu về giảng viên – học viên
- Chế độ đối với giảng viên – học viên
- Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia đào tạo
Quy định đào tạo: các quy định về khen thưởng – kỷ luật với đối tượng nhân viên tham gia đào tạo. Cụ thể:
- Quan điểm mục đích
- Nguyên tắc kiêm tra, đánh giá
- Đối tượng kiểm tra
- Hình thức và phương pháp kiểm tra
- Các nội dung kiểm tra
- Quyền hạn kiểm tra
- Tổ chức kiểm tra và phân loại kết quả kiểm tra
Quy trình đào tạo: là quy định thống nhất trình tự thực hiện công tác đào tạo cán bộ công nhân viên của Công ty, từ bước xác định nhu cầu - lập kế hoạch - triển khai - báo cáo - đánh giá - lưu trữ hồ sơ