Xây dựng hệ thống đào tạo doanh nghiệp (tiếp)

posted Feb 21, 2017, 7:16 AM by Tung Nguyen Khanh
Xây dựng mô hình tổ chức bộ phận đào tạo phải phù hợp với từng công ty. Ví dụ, với những công ty trụ sở tại HN và có nhiều chi nhánh trên toàn quốc thì bộ phận đào tạo thường gồm nhân viên tại đào tạo HN và nhân viên “nằm vùng” ở các khu vực. Hoặc có thể nhân viên đào tạo chỉ ở HN và định kỳ đi giảng dạy tại các khu vực...
Tuy nhiên bên cạnh việc đào tạo offline như trên, trên thế giới thường kết hợp với đào tạo trực tuyến (online). Bộ phận đào tạo có trách nhiệm tạo các tài liệu, bài giảng, câu hỏi online sau đó định kỳ kiểm tra và lấy kết quả này làm 1 trong những tiêu chí khen thưởng/kỷ luật.. Cách làm này tiết kiệm và tạo động lực tự học cho nhân viên.


Comments