Xây dựng Khung chương trình đào tạo

posted Mar 15, 2017, 11:48 PM by Tung Nguyen Khanh
Ở bài viết trước, mình đã nói về BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC như một cơ sở để xây dựng nội dung đào tạo.
Bài viết này hướng dẫn cách xây dựng KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cụ thể trong file đính kèm
ĉ
Tung Nguyen Khanh,
Mar 15, 2017, 11:48 PM
Comments