Excel

Những kỹ năng sử dụng Excel thông dụng nhất

1. Các hàm Excel thông dụng trong công việc và kế toán

Các hàm excel thông dụng trong công việc và kế toán


2. Cách sử dụng Pivot Table để tạo báo cáo trong Excel

Pivot table trong Excel


3. Hàm IF

YouTube Video4. Cách sử dụng hàm SumIF

YouTube VideoComments