MCSA‎ > ‎

Thiết lập máy chủ dự phòng ADC

Cách thiết lập máy chủ dự phòng ADC
Máy chủ ADC sẽ thay thế vai trò của máy chủ DC trong trường hợp máy chủ DC gặp sự cố. Bên cạnh đó máy chủ ADC còn thực hiện phân tải cho máy chủ DC.

YouTube Video


Comments