4. Routing

Bài 4. Routing
       Khái niệm về định tuyến (phần đầu video)

YouTube Video

        Tiến trình khởi động Router            

YouTube Video

        Reset password trên Router
        
            

YouTube Video

        Backup cấu hình 

YouTube Video

        Bảo vệ truy cập từ xa
    

YouTube Video


ċ
Lab.rar
(1400k)
Tung Nguyen Khanh,
Mar 18, 2015, 11:10 PM
Comments