9. Access Control List

9.1. Giới thiệu về Access Control List

YouTube Video

9.2. Cách cấu hình ACL

YouTube Video

ċ
Lab.rar
(1558k)
Tung Nguyen Khanh,
Mar 18, 2015, 11:17 PM
Comments