Word‎ > ‎

Cách đánh số trang và tạo header

Để đánh số trang trong word, bạn chọn vào menu Insert > Page number > Bottom of page


Sau đó bạn chọn kiểu định dạng số trang mình muốn
Nếu muốn đánh số trang từ một trang bất kỳ, bạn phải tách trang không muốn đánh số ra thành một phần (section) riêng. Sau đó xóa số trang ở trang này. Những trang được đánh số nằm ở 1 section khác.

Để tạo header và footer bạn chọn mục Header và Footer ở cùng chỗ đánh số trang và chọn tới mẫu mà mình thích và đánh số.
Comments