Word‎ > ‎

Đặt mật khẩu file word

Để bảo vệ tính bí mật của file văn bản word, bạn có thể đặt mật khẩu để chỉ cho những người có quyền mới mở được file và xem. Để đặt mật khẩu cho file word, bạn chọn menu File > Protect document > Encrypt with Password

Sau đó bạn nhập mật khẩu và nhập lại 1 lần nữa để xác nhận. Như vậy mỗi khi mở file word, cần phải nhập mật khẩu thì file word mới mở được.

Trong trường hợp bạn chỉ cần đặt mật khẩu để cấm không cho thay đổi nội dung file word thì bạn chọn Save as > Tools > General Options. Sau đó đặt mật khẩu Password to modify


Để biết chi tiết mời bạn xem video cách đặt mật khẩu cho file word

YouTube VideoComments